About the FundProgramsGrantsHow to ApplyReporting Guidelines


Programs
The Moriah Fund

Israel
Human Rights
Other

תוכנית המענקים של קרן מוריה בישראל- קווי יסוד

ליבת התוכנית

קרן מוריה תומכת בארגונים הפועלים למען השתת העקרונות של צדק חברתי ושוויון זכויות והזדמנויות בחברה הישראלית. מתוך מכלול הנושאים הנכללים במטרה רחבה זו, מוריה עובדת יחד עם הקהילה האתיופית על מנת להגביר את המנהיגות והארגונים מקרב הקהילה והזדמניות חינוכיות. מוריה גם מתמקדת בהשוואת זכויות והזדמניות לאזרחים הערביים בישראל, תוך שימת דגש על אוכלוסיית הנשים והבדואים. בנוסף, מוריה עובדת יחד עם הקרן החדשה לישראל בתמיכה בזכויות האזרח ובהשתלבותם של עולי מדינות חבר העמים בחייה הדמוקרטים של מדינת ישראל.

אסטרטגית מימון

קרן מוריה מממנת פעילות של סנגור, חינוך ציבורי, עבודה של קואליציות בין ארגוניות, פיתוח מנהיגות והכשרה מקצועית, פיתוח תוכניות חדשניות והערכת תוכניות, סיוע טכני וניתוח מדיניות.

הקרן מממנת ומעודדת תוכניות וארגונים אשר מקדמים שינויים מערכתיים כוללניים בדרכים שונות ע"י:

                 שיפור המדיניות של רשויות מקומיות וארציות, ויישומה בשטח.

                 צבירת תמיכה ציבורית והצלחה בביסוס תשתית ארגונית איתנה ועצמאית.

                 הרחבת ההיקף ופריסה של תוכניות שיושמו בהצלחה בעבר, והפצת מידע שנצבר.

מטרות ועקרונות הקרן

                 מתן עזרה� לקהילות מקופחות הנמצאות בשוליה של החברה הישראלית במטרה לפתח את יכולתן בהשגת עצמאות ושליטה על חייהן ובמטרה להכשיר מנהיגות באוכלוסיות אלו.

                 קידום השתתפות מהותית ועמוקה של מנהיגות היוצאת מקרב קהילת אוכלוסיית היעד בעיצובן ויישומן של תוכניות ובתהליכי קבלת ההחלטות. מושם דגש על הגברת ייצוג האוכלוסייה הן בהנהלת העמותות והן בצוותים הפועלים בשטח.

                 עידוד ממשלת ישראל לספק שירותים ראויים ושווים לכל,� תוך שמירה על זכויות האזרח והאדם של כל אזרחי ותושבי המדינה.

                 טיפוח שיתוף פעולה והבניית יחסי גומלין בין ארגונים ופרטים שפועלים לאורם של מטרות קרן מוריה.

מגבלות המימון
התוכנית הישראלית שואפת להעצים את האוכלוסיה הערבית בישראל, קהילת יוצאי אתיופיה ועולי חבר העמים במאבקם למען שוויון� הזדמנויות וצדק חברתי. עדיפות ניתנת לארגוני Grassroots וארגונים שבהנהגתם של אותן אוכלוסיות, לפעילות סינגורית ולפיתוח מודלים היכולים להשפיע על מדיניות ארצית. ככלל,� קרן מוריה אינה תומכת בפרוייקטים העוסקים במתן שירותים, ובעיקר בפרוייקטים המופעלים ע"י מוסדות ממשלתיים או סמי-ממשלתיים. התוכנית הישראלית של קרן מוריה אינה מממנת פרוייקטים בתחום של דו קיום, איכות הסביבה, ופלורליזם דתי. כמו כן, אין היא מממנת תעמולה פוליטית,� פעילות מפלגתית, בניית מבנים, אומנויות, מחקרים אקדמאים ורפואיים, קרנות פרטיות, מענקים ליחידים ומלגות.

שאלות בנוגע לתמיכה בפרוייקטים לעולי חבר העמים יש להפנות לקרן החדשה לישראל.

למידע נוסף נא לשלוח מכתב, בן עמוד אחד עד שלושה המפרט את תוכנית הארגון,

Moriah Fund
18 Weizmann Street
Kfar Saba, 44423

e-mail: moriahf@actcom.net.il

Phone : 09-742-1311 

  © 2006 Moriah Fund